057.3858310 - 057.3858750

TRUNG TÂM KTTH-HN SÔNG HINH ************ mail: ktthhn.songhinh@phuyen.edu.vn

 Chuyên môn
Cán bộ-giáo viên
Thông báo
Bảng tin chuyên môn
Kế hoạc tuần-tháng
 Giáo Vụ
Cán bộ-giáo viên
Thông báo
Bảng tin chuyên môn
Kế hoạc tuần-tháng
BỘ MÔN - CHUYÊN ĐỀ:

STT TIÊU ĐỀ NỘI DUNG NGUỒN CUNG CẤP MÔN
 
Trang   1
 
 
 

   Trung tâm KTTH-HN-Sông Hinh
Phòng Khảo thí và Công nghệ thông tin   
   Thị Trấn Hai Riêng-Sông Hinh-Phú Yên
Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên   
   057.3858310 - 057.3858750
leanpha@phuyen.edu.vn   
   ktthhn.songhinh@phuyen.edu.vn